Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

«Kan kantina være en læringsarena for å utvikle elevers kompetanse til å ta ansvarlige valg og handle miljøbevisst?»

  • Publisert
  • Oppdatert

Fra sammendraget til en fersk avhandling:

I ny overordnet del av læreplanen ble temaet bærekraftig utvikling implementert som et av tre tverrfaglige temaer som skal gjennomsyre fagene i skolen. Gjennom formålsparagrafen og ny overordnet del er skolen forpliktet til å legge til rette for at elever skal kunne utvikle kompetanse i å ta etiske, miljøbevisste og ansvarlige valg. Da må elevenes handlingskompetanse utvikles. Dette er også et overordnet mål i Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU). I denne studien søker jeg svar på forskningsspørsmålet: Hvilke muligheter og utfordringer kan det å integrere kantina i undervisningen gi mot å utvikle kompetanse hos elevene som gjør de i stand til å ta ansvarlige og miljøbevisste valg?

For å besvare forskningsspørsmålet ble det gjennomført en kvalitativ casestudie på en videregående skole på Østlandet. Skolen som undersøkes er i en planleggingsprosess av et prosjekt som handler om å endre driften i kantina i en mer bærekraftig retning gjennom veiledning fra den eksterne aktøren «Matvalget». Samtidig undersøker skoleeier, rektor og lærere hvordan skolen kan legge til rette for tverrfaglige prosjekter ved å ta i bruk kantina som læringsarena. Fem semi-strukturerte intervjuer med skoleeier, rektor, lærere, elever og representanter fra Matvalget ble gjennomført. Dette utgjorde det empiriske grunnlaget som ble analysert.

Resultatene fra studien indikerer at aktørene ser mange muligheter ved at å i bruk kantina i undervisningen. Disse er blant annet å øve elevers kritiske tenkning, fremme elevmedvirkning og synliggjøre endringer som fremmer bærekraft. Mat og bærekraft oppleves også som konkret og relevant. Forankring i skoleeiers politiske visjon er ansett som en fordel for enklere å gjennomføre prosjektet. Skoleeier, rektor og lærere påpeker likevel at en slik praktisk tilnærming er tidkrevende. Arbeidsmetodikken vil være avhengig av engasjement og kompetanse i alle ledd, noe som fordrer ildsjeler. Samtidig uttrykkes det en usikkerhet angående hvordan man kan jobbe for å utvikle elevers handlingskompetanse. Videre indikerer studien at det er visse aspekter som bør tillegges ytterligere fokus dersom målet med prosjektet er å utvikle kompetanse hos elevene som gjør de i stand til å ta ansvarlige og miljøbevisste. Disse er blant annet at elevene får mulighet til å utvikle visjoner om hvilken fremtid de ønsker å leve i og at de i større grad får mulighet til å utforske handlinger på et større strukturelt nivå.

Del denne artikkelen

Kontakt