Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Grønt sykehus – økologisk mat i spesialisthelsetjenesten

Matvalget gjennomførte i 2018, i samarbeid med Norsøk, en undersøkelse av status for innkjøp av økologisk mat ved norske sykehus. Bakgrunnen for denne utredningen, er en tidligere satsning på økologisk mat i spesialisthelsetjenesten – som en del av satsningsområdet «Grønt sykehus»

Helse- og omsorgsdepartementet satte i 2008 i gang med et større arbeid med klima- og miljøspørsmål gjennom det nasjonale prosjektet «Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten». Som en del av denne innsatsen på miljø og miljøsertifisering, pågikk delprosjektet «Mat, helse & miljø i spesialisthelsetjenesten» fra 2012 – 2015. Gjennom dette matprosjektet ble det etablert et nettverk mellom kjøkkensjefer og miljøledere/-rådgivere i helseforetakene, og prosjektet «Grønt sjukehus» koordinerte arbeidet. Matprosjektet hadde som mål å bidra til kunnskapsutvikling, inspirasjon og praktisk veiledning til helseforetakene som ønsker å øke andelen økologisk og lokal mat servert sine pasienter og medarbeidere. I tillegg ble det arbeidet med å redusere matsvinn.

Som et resultat av utredninga, ble det gitt en anbefaling (2016) til ledergruppa i helseforetakene om å vedta et mål om 15 % økologisk mat i sjukehusene. Saken kom opp i ledergruppa og de tok utredninga til etterretning, men uten å gjøre vedtak om økomål. Ledergruppa overlot til de regionale helseforetakene å se på hvordan de kan implementere 15 %-målet, men uten å legge føringer. Flere sjukehus kom i gang med å bruke økomat. Matvalget fulgte opp matprosjektet i Grønt sjukehus fra 2015, og fra utgangen av 2016 ble det opp til det enkelte helseforetak å videreføre en satsing på økologisk mat.

Del denne artikkelen

Kontakt