Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Samarbeid nytter

Gjennom tverrfaglig samarbeid kan videregåendeskoler i Buskerud tilby sunn, økologisk og lokal mat til elever og ansatte.

Buskerud fylkeskommune (BFK) gjorde i 2016 et politisk vedtak om 50 % økologisk mat i fylkets kantiner innen 2020. I dette vedtaket lå også et mål om å øke etterspørselen etter lokal mat/produkter, og samtidig følge nasjonalfaglige retningslinjer for mat i videregående skole. Matvalget etablerte i 2017 et nettverk av fylkeskommuner og kommuner med mål om økt bruk av økologisk mat, der BFK inngikk. Fylket hadde 8 egendrevne og 5 privatdrevne kantiner på skoler med et elevspenn fra ca 100 til langt over 1000 elever.

Hvem har gitt oppdraget?
Buskerud Fylkeskommune gjennom Utdanningsavdelingen og Folkehelseavdelingen.

Hva går oppdraget ut på?
Oppdraget til Matvalget har vært å bidra til omlegging av fylkets egendrevne kantiner med mål om 50 % økologisk andel, samt mål om å fremstå som sunne og helsefremmende. I tillegg tilrettelegge for økt forbruk av lokal mat og lokale leverandører.

Vedtak i hovedutvalget for utdanningssektoren:

1. Helsedirektoratet sin Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen skal til enhver tid gjelde for kantinene i de videregående skolene i Buskerud. Dette gjelder også de privatdrevne kantinene. BFK skal arbeide for at tilbudene ved skolenes kantiner er mest mulig likt.

2. Rektor ved den enkelte videregående skole har ansvar for å følge opp at Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen blir fulgt på sin skole.

3. Kantinenettverket for de videregående skolene i Buskerud fortsetter. Skolene skal prioritere å delta i nettverket. Fylkesrådmannen utarbeider mandat til kantinenettverket.

4. Fylkesrådmannen igangsetter en kartlegging for å se om fasilitetene i kantinene og tilhørende kjøkken oppfyller rammebetingelsene, jmf. rammebetingelsene i Nasjonal faglig retningslinje.

5. 50 % av maten i fylkeskommunens kantiner og skoler skal være økologisk og helst kortreist innen 2019.

6. Fylkeskommunale kantiner skal ha mulighet til å gjøre egne innkjøpsavtaler med lokale leverandører.

«Det som verkeleg er gledeleg med omlegginga til økologisk og sunnare kantineutval, er at omsetning og inntening ikkje har negativ trend. Det betyr at me tilbyr sunnare og betre kantinemat!»

– Rektor på Ål VGS

Aktiviteter utført

I 2019 ble tre pilotskoler valgt ut for å teste dybdeveiledning tilpasset deres kantiner rundt noen felles konsepter; salatbar med varmretter, grøt/yoghurtbar og baking. Ledelsen ved de tre skolene ble ansvarliggjort og støttet kantinene i de nødvendige endringene og omleggingen (av kantina).

Alle tre kantinene har fått veiledning og opplæring av Matvalget i perioden februar-august. Kantinene er også fulgt opp tett gjennom innkjøpsanalyser underveis, slik at Matvalget har kunnet tilpasse veiledning og oppfølging med den enkelte kantine.

Tilbakemeldinger fra deltakere

«Jeg vil allikevel poengtere at det viktigste for oss med en skolekantine, i tillegg til et godt og variert matvaretilbud for elever og ansatte, er det gode miljøarbeidet og tryggheten våre kantineansatte skaper på skolen. Vi kunne tenkt bare kroner og øre og valgt en ekstern, privat ordning som andre skoler har, men dette er totalt uaktuelt for oss. Alternativet til å ha en fabelaktig godt drevet kantine med fornøyde og motiverte ansatte, ville være å ansette en eller to miljøarbeidere til å «ta unna» de psykososiale utfordringene elevene har i hverdagen.»

Geir Opdahl – administrasjonsleder ved Eiker VGS

«Det som verkeleg er gledeleg med omlegginga til økologisk og sunnare kantineutval, er at omsetning og inntening ikkje har negativ trend. Det betyr at me tilbyr sunnare og betre kantinemat og at elevane likevel handlar om lag det same volumet som tidlegare. Me har altså lukkast med å byte ut usunt kosthald med sunnare.»

Rektor på Ål VGS

«Jeg har blitt mer bevisst på mat som metter, at økologisk mat smaker bedre og jeg er også blitt mer opptatt av norske produkter, blant annet fordi vannkvaliteten i Norge er bra og vi har god hygiene»

Mette Eiker VGS

Oppsummering

BFK omsatte et politisk mål (bærekraftige og helsefremmende kantiner) til en intern tverrfaglig forankring, der både utdanning, folkehelse, innkjøp og drift samarbeidet for å legge til rette for bærekraftige kantiner. Matvalget har bidratt med faglig og praktisk kompetanse. Prosessen har tydelig vist behovet for grundig og dyp veiledning tilpasset den enkelte kantine, og samtidig begrense utvalget og konsentrere seg rundt noen felles konsept; salatbar, grøt/yoghurtbar og baking.

Pilotkantinene har oppnådd 15-35 % økologiandel i løpet av 2019, og erfaringene herfra viser at en økologisatsning enklest oppnås gjennom økt forbruk av råvarer og å lage mat fra bunnen av. Dette fokuset gir sunne og helsefremmende kantiner uten økt kostøre.

Dette prosjektet er videreført i vårt samarbeid med det nye fylket Viken. Mer informasjon vil komme!

Skolekantiner

En av gruppene Matvalget jobber mest med er skolekantiner. Vi ønsker å sette en ny standard for offentlige måltidstilbud og maten vi serverer barn og unge er sentral.

Del denne artikkelen

Kontakt